รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2068

พิกัดศุลกากร : 2918.14.0000, 2918.15.1000, 2918.15.5000 3824.99.9295

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยมีอัตรา AD อยู่ที่ร้อยละ 0.00 - 15.71

โปรดตรวจสอบรายละเอียดอัตรา AD ล่าสุดในประกาศด้านล่าง

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 ก.ค 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 30 มิ.ย. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-06-30/pdf/2017-13824.pdf
2 ผลการไต่สวนเบื้องต้น 08 ม.ค. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-01-08/pdf/2018-00132.pdf
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 25 ก.ค 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-07-25/pdf/2018-15885.pdf
4 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2018-2019)
4.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-01/pdf/2019-13985.pdf
4.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวน 09 ก.ย. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-09/pdf/2019-19417.pdf
4.3 DOC ประกาศผลการทบทวนเบื้องต้น 12 ส.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-12/pdf/2020-17639.pdf
4.4 DOC ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด 11 ก.พ. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-11/pdf/2021-02821.pdf
5 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2019-2020)
5.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/2020-14195.pdf
5.2 DOC ประกาศเปิดการทบทวนประจำปี 03 ก.ย. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-03/pdf/2020-19504.pdf
5.3 DOC ประกาศเพิกถอนการทบทวนประจำปีบางส่วน (2019 - 2020) 03 ก.พ. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-03/pdf/2021-02232.pdf
5.4 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 01 เม.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-01/pdf/2021-06730.pdf
5.5 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด 14 พ.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-14/pdf/2021-14896.pdf
6 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 3 (2020 - 2021)
6.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/pdf/2021-14112.pdf
6.2 DOC แจ้งเปิดการทบทวนประจำปี 07 ก.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-07/pdf/2021-19190.pdf
6.3 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น 08 เม.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-08/pdf/2022-07577.pdf
6.4 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดประจำปีชั้นที่สุด 25 ก.ค 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-25/pdf/2022-15847.pdf
7 ทบทวนประจำปี ครั้งที่ 4 (2021-2022)
7.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดการทบทวน 01 ก.ค 2565
7.2 DOC แจ้งเปิดการทบทวนประจำปี 06 ก.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-06/pdf/2022-19195.pdf
7.3 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น 07 เม.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-07/pdf/2023-07347.pdf
7.4 DOC ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด 07 ส.ค. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-08-07/pdf/2023-16820.pdf
8 ทบทวน Five-Year (Sunset) Reviews ครั้งที่ 1
8.1 USITC แจ้งเปิดทบทวน Five-Year (Sunset) Reviews ครั้งที่ 1 01 มิ.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-01/pdf/2023-11496.pdf
8.2 DOC แจ้งเปิดทบทวน Sunset Review 01 มิ.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-01/pdf/2023-11680.pdf
8.3 DOC ประกาศผลชั้นที่สุด Expedited Sunset Review 29 ก.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-09-29/pdf/2023-21383.pdf
8.4 USITC แจ้งกำหนดการสำหรับการทบทวน 5 ปี (Scheduling of Full Five-Year Reviews) 21 พ.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-21/pdf/2023-25679.pdf
8.5 USITC แจ้งยกเลิกการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) สำหรับการทบทวน ๕ ปี (Scheduling of Full Five-Year Reviews) 21 พ.ค. 2567
9 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 5 (2022-2023)
9.1 DOC แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี 03 ก.ค 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-07-03/pdf/2023-14096.pdf
9.2 DOC เปิดการทบทวนประจำปี 2022-2023 11 ก.ย. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-09-11/pdf/2023-19528.pdf
10 ทบทวนประจำปีครั้งที่ 6 (2023-2024) 01 ก.ค 2567 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-07-01/pdf/2024-14404.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th