รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Vulcanized rubber thread and cord
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Vulcanized rubber thread and cord
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD2062

พิกัดศุลกากร : 4007.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

4.37 - 8.75%

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนครั้งแรก 29 พ.ย. 2554
1.1 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 27 พ.ย. 2555 27 พ.ย. 2555
2 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 1 21 พ.ย. 2560
2.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 08 ก.ย. 2561 08 ก.ย. 2566 08 พ.ย. 3104 รายละเอียดตาม Link ที่แนบ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180908-5.htm
3 ประกาศเปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 2 05 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2566 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230905-2.htm
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th