รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Bicycle tires and tubes
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Bicycle tires and tubes
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD2061

พิกัดศุลกากร : 4011.50.00.00.00 4013.20.00.00.00 8714.99.90.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

0.73 - 2.02 USD/Kg

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนครั้งแรก 14 ก.ย. 2545
1.1 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 30 เม.ย. 2546 30 เม.ย. 2546
2 ประกาศเปิดการทบทวน (Sunset Review) ครั้งที่ 1 01 เม.ย. 2551
2.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 05 ส.ค. 2552 05 ส.ค. 2552
3 ประกาศเปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 2 25 ก.ค 2557
3.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 2 24 ก.ค 2558 24 ก.ค 2558
4 ประกาศเปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 3 22 ก.ค 2563
4.1 ผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 3 20 ม.ค. 2565 20 ม.ค. 2570 20 ม.ค. 2565 ต่ออายุการใช้มาตรการฯ ต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 65 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม Link ที่แนบ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-7.htm
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th