รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
CASE ID : AD2055

พิกัดศุลกากร : 5402.31.11 5402.31.19 5402.45.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1,146.73 US$/ตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 05 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 ผลการไต่สวน
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการต่อไป
2.1 เปิดทบทวน
2.2 ผลการทบทวน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th