รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Certain Uncoated writhing and Printing Paper
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Certain Uncoated writhing and Printing Paper
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
CASE ID : AD2047

พิกัดศุลกากร : 4802.55.10 4802.56.00 4802.57.00 4802.61.00 4802.62.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียเก็บที่ร้อยละ 1.64 ของราคา C&F

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 15 ม.ค. 2559
2 ผลชั้นต้น
2.1 ผลชั้นต้น 27 ก.พ. 2560
2.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
3 ผลชั้นที่สุด
3.1 ผลชั้นที่สุด 30 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2566
3.2 เปลี่ยนแปลงผลชั้นที่สุดครั้งที่ 1
3.3 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
4 ทบทวนครั้งที่ 1 12 ม.ค. 2567
4.1 ประกาศเปิดทบทวน 02 พ.ย. 2566 www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2023/11/ADC-42-Notice-of-Initation-of-SS-Review-in-Certain-paper-Case.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com