รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Hydrogen peroxide
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Hydrogen peroxide
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
CASE ID : AD2046

พิกัดศุลกากร : 2847.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าทีผลิตและส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่

1. Thai Peroxide Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บร้อยละ 3.52 of C&F Price

2. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บร้อยละ 25.04 of C&F Price

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 02 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 01 ก.ย. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 31 ส.ค. 2552
2 ผลชั้นต้น 27 ก.ย. 2553 26 มี.ค. 2554
3 ผลชั้นที่สุด
3.1 ผลชั้นที่สุด 27 ก.ย. 2553 26 ก.ย. 2558
3.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
4 เปิดทบทวน 02 ก.ย. 2558
5 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน)
5.1 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 02 ก.ย. 2558 01 ก.ย. 2563
5.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงฯ
6 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2)
6.1 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2) 28 ส.ค. 2563 https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2020/08/ADC-20-Second-Sunset-Review-HP-Notice-of-initiation-Copy.pdf
6.2 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 2) 02 ก.ย. 2564 01 ก.ย. 2569 https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2021/08/ADC-20-FD-Notice_of_Conclusion.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com