รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polyethelene (“BOPET”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polyethelene (“BOPET”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2039

พิกัดศุลกากร : 3920.62.10 และ 3920.62.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

เรียกเก็บอากรเป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราอากรร้อยละ 2.20-7.10 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 07 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 06 ธ.ค. 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 25 ก.ค 2557
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 07 ธ.ค. 2558 06 ธ.ค. 2563 เรียกเก็บอากรเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2558
3 ทบทวนอัตราอากร (ครั้งที่ 1) 26 ก.ย. 2560
4 ผลการทบทวนอากร (ครั้งที่ 1) ใช้อัตราอากรเดิม
5 ทบทวนอัตราอากร (ครั้งที่ 2) 30 ก.ย. 2562 ทบทวนอัตราอากร (ครั้งที่ 2) สำหรับสินค้า BOPET Metalize
6 ทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ 23 ต.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th