รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2037

พิกัดศุลกากร : 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, 7208.90.10, 7208.90.20, 7208.90.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 7.52 - 20.00

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 01 เม.ย. 2572
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวนการใช้มาตรการ 28 มิ.ย. 2559
1.1 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 28 ก.พ. 2551
2 เปิดทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ (ครั้งที่ 1) 04 เม.ย. 2555
2.1 ผลการทบทวน (ครั้งที่ 1) 27 พ.ย. 2556 26 พ.ย. 2561 ประกาศให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี
3 เปิดทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ (ครั้งที่ 2) 21 ธ.ค. 2560
3.1 ผลการทบทวน (ครั้งที่ 2) 02 เม.ย. 2562 01 เม.ย. 2567 ประกาศให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2562 และไทยถูกเรียกเก็บอัตราอากรร้อยละ 7.52 – 20.00 เท่าเดิม
4 เปิดทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ (ครั้งที่ 3) 06 ก.พ. 2566 ผู้มีส่วนได้เสียตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 https://kadi.kemendag.go.id/kasus/sunset-review-iii-baja-lembaran-dan-gulungan-canai-panas-hrc-hot-rolled-coil
4.1 รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวน 31 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com