รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Ethanolamine (ETA)
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Ethanolamine (ETA)
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD2032

พิกัดศุลกากร : 2922.11.1000, 2922.12.1000, 2922.13.1000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยถุกเรียกเก็บอัตราอากร AD ดังนี้

1. TOC Glycol Co., Ltd. ร้อยละ 18.15

2. รายอื่น ๆ ร้อยละ 18.15

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 31 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 ส.ค. 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 13 พ.ย. 2556
2 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 04 ก.ย. 2560
3 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 31 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com