รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Oriented Polyprophylene Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Oriented Polyprophylene Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD2031

พิกัดศุลกากร : 3920.20.0000, 3921.90.2000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยถุกเรียกเก็บในอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ดังนี้

1. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10.55

2. บริษัท เอ.เจ พลาสท์ จำักด (มหาชน) ร้อยละ 2.50

3. รายอื่น ๆ ร้อยละ 10.55

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 23 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 22 ส.ค. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 07 ม.ค. 2556
2 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 24 ส.ค. 2561
3 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2567
4 การทบทวน (ครั้งที่ 2)
4.1 เปิดทบทวน 26 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567 https://ktc.go.kr/viewInvest.do
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com