รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2013

พิกัดศุลกากร : 8708.70.00 8708.29.00 8708.99.00 8714.92.90 8714.99.90 8708.94.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

Aluminium Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) meant for Two Wheelers are excluded from the purview of the Product Under Consideration

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ 1.06 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 29 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 28 มี.ค. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 10 ธ.ค. 2555
2 ผลชั้นต้น 13 ม.ค. 2557 08 มิ.ย. 2557
3 ผลชั้นที่สุด 09 มิ.ย. 2557 08 มิ.ย. 2562
4 เปิดทบทวน 10 ส.ค. 2561
5 ผลทบทวน 29 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2567 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final_finding_ARW.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com