รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2007

พิกัดศุลกากร : 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35, 7219.9

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 ม.ค. 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 25 พ.ย. 2551
2 ผลชั้นต้น
2.1 ผลชั้นต้น 27 มี.ค. 2552 26 ก.ค 2552
2.2 ประกาศเปลี่ยนแปลงผลชั้นต้น
3 ผลชั้นที่สุด
3.1 ผลชั้นที่สุด 24 พ.ย. 2552 23 พ.ย. 2557
3.2 ประกาศเปลี่ยนแปลงผลชั้นที่สุด 12 ม.ค. 2553
4 เปิดทบทวนอัตราอากร 23 มิ.ย. 2553
5 ผลการทบทวนอัตราอากร 08 มิ.ย. 2554 23 พ.ย. 2557
6 ผลชั้นที่สุดตามคำตัดสินของ Hight Court Order Punjab and Haryana 05 ธ.ค. 2554 23 พ.ย. 2557
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงผลชั้นที่สุดตามคำสั่งของ Hight Court Order Punjab and Haryana
8 เปิดทบทวน 17 เม.ย. 2557
9 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 12 ต.ค. 2558 11 ต.ค. 2563
10 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2) 30 ก.ย. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/SSR%20cold%20rolled%20Eng.pdf
11 ผลการทบวน (ครั้งที่ 2) 20 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV%20CR%20SSR%20Eng.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com