รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Nylon Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2003

พิกัดศุลกากร : 5402 (ยกเว้น 5402.10)

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 04 ก.ค 2548
2 ผลการไต่สวนชั้นต้น 03 ก.พ. 2549 02 ก.ค 2549
3 ผลชั้นที่สุด 03 ก.ค 2549 02 ก.ค 2554
4 เปิดทบทวนอัตราอากร 12 ส.ค. 2551 ผู้ส่งออกจากมาเลเซียขอทบทวนอากร AD
5 ผลการทบทวนอัตราอากร 11 ก.พ. 2553 02 ก.ค 2554 มีการเปลี่ยนอัตราอากร AD สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย
6 เปิดทบทวนอัตราอากรครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2552 อุตสาหกรรมภายในอินเดียขอเปิดทบทวนอากร AD สินค้า Nylon filament Yarn (Used for manufacture of fishing nets
7 ผลการทบทวนอัตราอากร 11 มิ.ย. 2543 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราอากร AD
8 เปิดทบทวน 27 ส.ค. 2543
9 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 19 พ.ย. 2554 18 พ.ย. 2559
10 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 09 ม.ค. 2560
11 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 1) 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 ยุติการเรียกเก็บอากร AD
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com