รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Acrylic Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Acrylic Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2001

พิกัดศุลกากร : 5501.30.00 5503.30.00 5506.30.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไทยถูกเรียกเก็บท่ี่

(1) Thai Acrylic Fibre Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บที่ 15.87 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

(2) รายอื่นๆ ถูกเรียกเก็บที่ 110.13 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 31 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 ส.ค. 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 13 ก.ย. 2539
2 ผลการไต่สวนชั้นต้น 31 มี.ค. 2540 13 ต.ค. 2540
3 ผลชั้นที่สุด 14 ต.ค. 2540 13 ก.ย. 2545
4 เปิดทบทวนอัตราอากร 26 เม.ย. 2542 อุตสาหกรรมภายในอินเดียขอทบทวนอากร AD
5 ผลการทบทวนอัตราอากร 19 เม.ย. 2543 13 ก.ย. 2545
6 เปิดทบทวน 07 ส.ค. 2544
7 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 06 ส.ค. 2545 05 ส.ค. 2550
8 เปิดทบทวนอัตราอากร 03 ก.ค 2549 ผู้ส่งออกไทยขอทบทวนอากร AD
9 ผลการทบทวนอัตราอากร 03 ต.ค. 2550 ไม่มีการเปลี่ยนอัตราอากร AD สำหรับประเทศไทย
10 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 08 ต.ค. 2550
11 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 1) 03 ต.ค. 2551 02 ต.ค. 2556
12 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2) 24 ก.ย. 2556
13 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 2) 23 มี.ค. 2558 22 มี.ค. 2563
14 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 3) 30 ก.ย. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Acrylic%20SSR%20English.pdf
15 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 3) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2568 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV%20ENGLISH.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com