รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, สหภาพยุโรป, และ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, สหภาพยุโรป, และ สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1212

พิกัดศุลกากร : 7210.12.90.021, 7210.12.90.022, 7210.12.90.023, 7210.12.90.024, 7210.12.90.025, 7210.12.90.026, 7210.12.90.029, 7210.12.90.031, 7210.12.90.032, 7210.12.90.033, 7210.12.90.034, 7210.12.90.035, 7210.12.90.036, 7210.12.90.039, 7210.12.90.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 0 - 17.46 ของราคา ซี ไอ เอฟ

สาธารณรัฐเกาหลี ร้อยละ 0 - 22.67 ของราคา ซี ไอ เอฟ

ไต้หวัน ร้อยละ 4.28 - 20.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ

สหภาพยุโรป ร้อยละ 5.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป

อากรร้อยละ 0 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 13 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 12 พ.ย. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 07 เม.ย. 2563
1.2 แบบสอบถาม
1.2.1 แบบสอบถามสำหรับอุตสาหกรรมภายใน
1.2.1.1 แบบสอบถาม (Word)
1.2.1.2 แบบสอบถาม (Excel)
1.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก
1.2.2.1 แบบสอบถาม
1.2.2.2 Annex
1.2.2.3 Appendix
1.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ
1.2.3.1 แบบสอบถาม (Word)
1.2.3.2 แบบสอบถาม (Excel)
1.3 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย
1.4 ร่างผลการไต่สวนฯ
1.4.1 รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (ฉบับเปิดเผย)
1.4.2 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ภาษาไทย)
1.4.3 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (English Version)
1.4.4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ภาษาไทย)
1.4.5 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (English Version)
1.5 ผลขั้นที่สุด
1.5.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564 13 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2569
1.5.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564
1.5.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 13 พ.ค. 2565 12 พ.ย. 2565
1.5.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 13 พ.ย. 2565 12 พ.ค. 2566 11 พ.ย. 2565
1.5.5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 25 ก.พ. 2566 12 พ.ย. 2569 24 ก.พ. 2566
1.5.6 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยดีบุกทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 13 พ.ค. 2566 12 พ.ย. 2566 11 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com