รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (ไม่ใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (ไม่ใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1048

พิกัดศุลกากร : 7604.10.10.000, 7604.10.90.000, 7604.21.90.000, 7604.29.10.000, 7604.29.90.001, 7604.29.90.090, 7610.10.10.000, 7610.10.90.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 03 ธ.ค. 2564
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 03 ธ.ค. 2564
1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition)
1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word)
1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel)
1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word)
1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel)
1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word)
1.1.7 Appendix - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Appendix - Exporter Questionnaire)
1.1.8 Annex - แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Annex - Exporter Questionnaire)
2 ร่างผลการไต่สวนการทุ่มตลาด (Draft Final Determination)
2.1 รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ฉบับเปิดเผย) (Disclosed Essential Facts for the Draft Final Determination) ***ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 4 เมษายน 2566***
2.2 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนการทุ่มตลาด (Oral Hearing Regarding the Draft Final Determination) 11 เม.ย. 2566 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลแสดงความคิดเห็นที่จะแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 16.30 น.
2.2.1 แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาไทย (Registration Form - Thai)
2.2.2 แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาอังกฤษ (Registration Form - English)
2.2.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาไทย (Rule of Hearing Procedure - Thai)
2.2.4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาอังกฤษ (Rule of Hearing Procedure - English)
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination)
3.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการวินิจฉัยการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566 (Notification of Final Determination) 09 มิ.ย. 2566
3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566 (Notification on the Essential Facts and Laws of the Final Determination) 28 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th