รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, และ มาเลเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, และ มาเลเซีย
CASE ID : AD1047

พิกัดศุลกากร : สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่มีความหนา 0.3 - 3.0 มิลลิเมตร และมีความกว้างไม่เกิน1,320 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดศุลกากรปี 2560 ประเภทที่ 72193200020, 72193200030, 72193200040, 72193200080, 72193200090, 72193300020, 72193300030, 72193300040, 72193300080, 72193300090, 72193400020, 72193400030, 72193400040, 72193400080, 72193400090, 72193500020, 72193500030, 72193500040, 72193500080, 72193500090, 72199000000, 72202010020, 72202010030, 72202010040, 72202010080, 72202010090, 72202090020, 72202090030, 72202090040, 72202090080, 72202090090, 72209010000, 7220909000 รวมทั้งสิ้น 33 พิกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังนี้

      (ก) สินค้าที่ผลิตจาก PT. IMR ARC STEEL ร้อยละ 6.28 ของราคา ซี ไอ เอฟ

      (ข) สินค้าที่ผลิตจาก PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy ร้อยละ 7.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ

       (ค) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ 51.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ       

 (2) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย ดังนี้

       (ก) สินค้าที่ผลิตจาก Bahru Stainless SDN. BHD ร้อยละ 15.23 ของราคา ซี ไอ เอฟ

       (ข) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น ร้อยละ 35.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ (1) สินค้าชนิดผิว BA ที่มีค่าความหนามากกว่า 1.6 มิลลิเมตร (2) สินค้าชนิดผิว No.8 (Mirror Finish) ผิวลวดลาย (Pattern Finish) ผิวกระแทก (Bead Blast) ผิวกัดกรด (Etching Finish) และผิวสีสำเร็จ (Coloring Finish) (3) สินค้าที่มีค่าความแข็ง (Hardness) มากกว่า 100 HRB หรือ 250 HV และสำหรับกรณีการนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 30 พ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 29 พ.ย. 2570
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. 2564 02 มิ.ย. 2564
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย พ.ศ. 2565 30 พ.ย. 2565 29 พ.ย. 2570 29 พ.ย. 2565
2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 ม.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th