รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, และ มาเลเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, และ มาเลเซีย
CASE ID : AD1045

พิกัดศุลกากร : 3920.20.10 เฉพาะเกรดทั่วไป (Common Grade) ตามที่ระบุในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในอัตราดังต่อไปนี้ 

1.สาธารณรัฐประชาชนจีน
  (1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ดังนี้ 
        (ก) บริษัท Yunnan Hongta Plastic Co., Ltd. อัตราร้อยละ 5.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ
        (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 32.80 ของราคา ซี ไอ เอฟ
  (2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ดังนี้
        (ก) บริษัท Zhongshan Wing Ning Film Ltd. 
        (ข) กลุ่มบริษัท Zhejiang Kinlead Group ซึ่งประกอบด้วย 
              1) บริษัท Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.
              2) บริษัท Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. 
              3) บริษัท Zhejiang Kincess Innovative Materials Co., Ltd. 
        (ค) บริษัท Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. 
        (ง) บริษัท Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. 

2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
    (1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ดังนี้
          (ก) บริษัท PT Argha Karya Prima Industry Tbk อัตราร้อยละ 5.71 ของราคา ซี ไอ เอฟ
          (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 15.32 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
   (2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ดังนี้
         (ก) บริษัท PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
         (ข) บริษัท PT Trias Sentosa Tbk 
3. ประเทศมาเลเซีย 
    (1) ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิต ดังนี้
          (ก) บริษัท Scientex Great Wall SDN. BHD. อัตราร้อยละ 4.72 ของราคา ซี ไอ เอฟ
          (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 32.84 ของราคา ซี ไอ เอฟ
   (2) ไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากบริษัท Stenta Films (M) SDN. BHD.
 

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าฯ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้ 1. การนำเข้าสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) ชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film ที่มีคุณลักษณะของสินค้าตามเอกสารข้อมูลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่ออกโดยโรงงานผู้ผลิต ระบุว่าเป็นชนิด BOPP Tobacco Film หรือ BOPP Cigarette Film 2. การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้ (1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออก ที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3) กรณีผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 10 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอคเซียลลี ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 2563
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 10 มี.ค. 2565
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/056/T_0014.PDF
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด เกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าฟิล์มไบแอคซิลลิ ออเรียลเต็ดโพลิโพรพิลีน (บีโอพีพี) เกรดทั่วไป ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/056/T_0012.PDF
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th