รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ สหภาพยุโรป
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ สหภาพยุโรป
CASE ID : AD1044

พิกัดศุลกากร : 7210.50.00.021, 7210.50.00.022, 7210.50.00.023, 7210.50.00.024, 7210.50.00.025, 7210.50.00.026, 7210.50.00.029, 7210.50.00.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 0 - 24.73 ของราคา ซี ไอ เอฟ

สาธารณรัฐเกาหลี ร้อยละ 0 - 17.06 ของราคา ซี ไอ เอฟ

สหภาพยุโรป ร้อยละ 18.52 ของราคา ซี ไอ เอฟ

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป

อากรร้อยละ 0 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 13 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 12 ธ.ค. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 15 พ.ค. 2563
1.2 แบบสอบถาม
1.2.1 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ
1.2.1.1 แบบบสอบถาม (Word)
1.2.1.2 แบบบสอบถาม (Excel)
1.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากต่างประเทศ
1.2.2.1 แบบสอบถาม
1.2.2.2 Annex
1.2.2.3 Appendix
1.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ใช้
1.2.3.1 แบบบสอบถาม (Word)
1.2.3.2 แบบบสอบถาม (Excel)
1.3 คำขอฯ (ฉบับเปิดเผย)
1.4 ร่างผลการไต่สวนฯ
1.4.1 รายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยผลการไต่สวนการทุ่มตลาดชั้นที่สุดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป (ฉบับเปิดเผย)
1.4.2 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ภาษาไทย)
1.4.3 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (English Version)
1.4.4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ภาษาไทย)
1.4.5 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (English Version)
1.5 ผลชั้นที่สุด
1.5.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564 13 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2569
1.5.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป พ.ศ. 2564
1.5.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 13 พ.ค. 2565 12 พ.ย. 2565
1.5.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 13 พ.ย. 2565 12 พ.ค. 2566 11 พ.ย. 2565
1.5.5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 13 พ.ค. 2566 12 พ.ย. 2566 11 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com