รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1043

พิกัดศุลกากร : 7210.4912.021, 7210.4912.022, 7210.4912.023, 7210.4912.024, 7210.4912.031, 7210.4912.032, 7210.4912.033, 7210.4912.034, 7210.4912.090, 7210.4913.021, 7210.4913.031, 7210.4913.090, 7210.4919.021, 7210.4919.031, 7210.4919.090, 7210.4991.000, 7210.4999.000. 7212.3011.021, 7212.3011.031, 7212.3011.090, 7212.3012.021, 7212.3012.031, 7212.3012.090, 7212.3013.011, 7212.3013.090, 7212.3019.011, 7212.3019.090, 7225.9290.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 0 - 37.54 ของราคา ซี ไอ เอฟ
รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564

อากรร้อยละ 0 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 07 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 06 ก.ย. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 21 ก.พ. 2563
1.2 มาตรการตามมาตรา 31
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563
1.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 03 ส.ค. 2563
1.3 มาตรการตามมาตรา 31 (เพิ่มเติม)
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 03 ส.ค. 2563
1.4 ยกเลิกและให้คืนหลักประกันอากร
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 06 ก.ย. 2569
2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 06 ก.ย. 2569
2.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 06 ก.ย. 2569
2.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนาไปผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 06 ก.ย. 2569
2.5 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com