รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, และ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, และ สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1042

พิกัดศุลกากร : 7210.7011.032, 7210.7011.033, 7210.7011.034, 7210.7011.042, 7210.7011.043, 7210.7011.044, 7210.7011.090, 7210.7091.020, 7210.7091.030, 7210.7091.040, 7210.7091.090, 7212.4011.090, 7212.4012.090, 7212.4019.090, 7212.4091.090, 7212.4092.090, 7212.4099.090, 7225.9990.072, 7225.9990.073, 7225.9990.074, 7225.9990.076, 7225.9990.077, 7225.9990.078, 7225.9990.079, 7225.9990.090, 7226.9919.090, 7226.9999.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 0 - 40.77 ของราคาซี ไอ เอฟ
สาธารณรัฐเกาหลี ร้อยละ 0 - 33.62 ของราคาซี ไอ เอฟ

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี

อากรร้อยละ 0 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 01 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 ส.ค. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 17 ต.ค. 2562
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่ีมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี 01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2569
2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2564
2.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่ีมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) 01 พ.ย. 2564 30 เม.ย. 2565
2.4 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่ีมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) 01 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2569 24 มิ.ย. 2566 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/'๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบตามคำขอของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ให้แก้ไขชื่อบริษัทดังกล่าวที่กำหนดไว้เดิมจากบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. เป็นบริษัท Dongkuk Coated Metal Co., Ltd.และให้ได้รับอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๗.๐- ของราคา ซี ไอ เอฟ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ได้รับตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมินียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th