รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
สินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : สินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD1039

พิกัดศุลกากร : 7306.19.10.000, 7306.19.20.000, 7306.19.90.000, 7306.29.00.000, 7306.30.11.000, 7306.30.19.000, 7306.30.21.000, 7306.30.29.000, 7306.30.30.000, 7306.30.41.000, 7306.30.49.000, 7306.30.91.001, 7306.30.91.002, 7306.30.91.003, 7306.30.91.004, 7306.30.91.005, 7306.30.91.009, 7306.30.91.011, 7306.30.91.012, 7306.30.91.013, 7306.30.91.014, 7306.30.91.015, 7306.30.91.019, 7306.30.91.021, 7306.30.91.022, 7306.30.91.023, 7306.30.91.024, 7306.30.91.025, 7306.30.91.029, 7306.30.91.031, 7306.30.91.032, 7306.30.91.033, 7306.30.91.034, 7306.30.91.035, 7306.30.91.039, 7306.30.91.041, 7306.30.91.042, 7306.30.91.043, 7306.30.91.044, 7306.30.91.045, 7306.30.91.049, 7306.30.91.051, 7306.30.91.052, 7306.30.91.053, 7306.30.91.054, 7306.30.91.055, 7306.30.91.059, 7306.30.91.061, 7306.30.91.062, 7306.30.91.063, 7306.30.91.064, 7306.30.91.065, 7306.30.91.069, 7306.30.91.090, 7306.30.92.000, 7306.30.99.001, 7306.30.99.002, 7306.30.99.003, 7306.30.99.004, 7306.30.99.005, 7306.30.99.009, 7306.30.99.011, 7306.30.99.012, 7306.30.99.013, 7306.30.99.014, 7306.30.99.015, 7306.30.99.019, 7306.30.99.021, 7306.30.99.022, 7306.30.99.023, 7306.30.99.024, 7306.30.99.025, 7306.30.99.029, 7306.30.99.031, 7306.30.99.032, 7306.30.99.033, 7306.30.99.034, 7306.30.99.035, 7306.30.99.039, 7306.30.99.041, 7306.30.99.042, 7306.30.99.043, 7306.30.99.044, 7306.30.99.045, 7306.30.99.049, 7306.30.99.051, 7306.30.99.052, 7306.30.99.053, 7306.30.99.054, 7306.30.99.055, 7306.30.99.059, 7306.30.99.090, 7306.50.11.000, 7306.50.19.000, 7306.50.91.000, 7306.50.99.000, 7306.61.10.011, 7306.61.10.012, 7306.61.10.013, 7306.61.10.014, 7306.61.10.015, 7306.61.10.016, 7306.61.10.090, 7306.61.90.001, 7306.61.90.002, 7306.61.90.003, 7306.61.90.004, 7306.61.90.005, 7306.61.90.009, 7306.61.90.011, 7306.61.90.012, 7306.61.90.013, 7306.61.90.014, 7306.61.90.015, 7306.61.90.019, 7306.61.90.021, 7306.61.90.022, 7306.61.90.023, 7306.61.90.024, 7306.61.90.025, 7306.61.90.029, 7306.61.90.031, 7306.61.90.032, 7306.61.90.033, 7306.61.90.034, 7306.61.90.035, 7306.61.90.039, 7306.61.90.041, 7306.61.90.042, 7306.61.90.043, 7306.61.90.044, 7306.61.90.045, 7306.61.90.049, 7306.61.90.051, 7306.61.90.052, 7306.61.90.053, 7306.61.90.054, 7306.61.90.055, 7306.61.90.059, 7306.61.90.061, 7306.61.90.062, 7306.61.90.063, 7306.61.90.064, 7306.61.90.065, 7306.61.90.069, 7306.61.90.071, 7306.61.90.072, 7306.61.90.073, 7306.61.90.074, 7306.61.90.075, 7306.61.90.079, 7306.61.90.081, 7306.61.90.082, 7306.61.90.083, 7306.61.90.084, 7306.61.90.085, 7306.61.90.089, 7306.61.90.090, 7306.61.90.200, 7306.69.10.001, 7306.69.10.090, 7306.69.90.001, 7306.69.90.090, 7306.90.11.000, 7306.90.19.000, 7306.90.91.000, 7306.90.92.000, 7306.90.93.000, 7306.90.99.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1) ร้อยละ 6.97 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Binh Duong Steel Joint Stock Company

(2) ร้อยละ 11.10 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Vina One Steel Manufacturing Corporation

(3) ร้อยละ 39.93  ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Sendo Steel Pipe Joint Venture Company Limited

(4) ร้อยละ 46.93 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nguyen Minh Steel Group Joint Stock Company

(5) ร้อยละ 9.10 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก

     (ก) Hoa Sen Group 

     (ข) TVP Steel Joint Stock Company

     (ค) Nam Kim Steel Joint Stock Company

     (ง) Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

(6) ร้อยละ 51.61 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

อากรร้อยละ 0 (1)  กรณีสินค้าดังกล่าวที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้  (ก)  กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (ค)  กรณีที่ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (2)   กรณีนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่ใช้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังนี้ (ก)  กรณีนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (ข)  กรณีนำเข้าภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม (3)   กรณีนำเข้าสินค้าดังกล่าว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของการนำไปใช้งาน 8 รายการตามประกาศ
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 13 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 12 ก.พ. 2568
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 22 ส.ค. 2561
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2563 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2568
2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th