รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1037

พิกัดศุลกากร : 7216.3300.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศทบทวน
1.1 ประกาศทบทวน 18 ธ.ค. 2545
1.2 ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20 ม.ค. 2547
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com