รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ ไต้หวัน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ ไต้หวัน
CASE ID : AD1035

พิกัดศุลกากร : 7210.49.12.021 7210.49.12.022 7210.49.12.023 7210.49.12.024 7210.49.12.031 7210.49.12.032 7210.49.12.033 7210.49.12.034 7210.49.12.090 7210.49.13.021 7210.49.13.031 7210.49.13.090 7210.49.19.021 7210.49.19.031 7210.49.19.090 7210.49.91.000 7210.49.99.000 7212.30.10.021 7212.30.10.022 7212.30.10.023 7212.30.10.024 7212.30.10.029 7212.30.10.031 7212.30.10.032 7212.30.10.033 7212.30.10.034 7212.30.10.039 7212.30.10.090 7212.30.20.020 7212.30.20.021 7212.30.20.022 7212.30.20.023 7212.30.20.024 7212.30.20.029 7212.30.20.030 7212.30.20.031 7212.30.20.032 7212.30.20.033 7212.30.20.034 7212.30.20.039 7212.30.20.090 7212.30.99.021 7212.30.99.029 7212.30.99.031 7212.30.99.039 7212.30.99.090 7225.92.90.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 14 ก.ย. 2559
1.2 การไต่สวนชั้นที่สุด
1.2.1 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 08 มี.ค. 2561 ยุติการไต่สวน
1.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด 15 พ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com