รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1033

พิกัดศุลกากร : 7208.25.00.021 7208.25.00.022 7208.25.00.023 7208.25.00.031 7208.25.00.032 7208.25.00.033 7208.25.00.090 7208.26.00.011 7208.26.00.012 7208.26.00.013 7208.26.00.021 7208.26.00.022 7208.26.00.023 7208.26.00.090 7208.27.10.021 7208.27.10.022 7208.27.10.023 7208.27.10.090 7208.27.90.011 7208.27.90.012 2708.27.90.013 2708.27.90.090 7211.14.19.010 7211.19.11.010 7211.19.21.010

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 04 ก.พ. 2559
1.2 การไต่สวนชั้นที่สุด
1.2.1 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 02 ส.ค. 2560 ยุติการไต่สวน
1.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด 12 ต.ค. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com