รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, และ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : หลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, และ สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1032

พิกัดศุลกากร : 7305.11.00.000 7305.12.10.000 7305.12.90.000 7305.19.10.000 7305.19.90.000 7305.20.00.000 7305.31.90.000 7305.39.10.000 7305.39.90.000 7305.90.00.000 7306.19.10.000 7306.19.20.000 7306.19.90.000 7306.29.00.000 7306.30.11.000 7306.30.19.000 7306.30.21.000 7306.30.29.000 7306.30.30.000 7306.30.41.000 7306.30.49.000 7306.30.91.001 7306.30.91.002 7306.30.91.003 7306.30.91.004 7306.30.91.005 7306.30.91.009 7306.30.91.011 7306.30.91.012 7306.30.91.013 7306.30.91.014 7306.30.91.015 7306.30.91.019 7306.30.91.021 7306.30.91.022 7306.30.91.023 7306.30.91.024 7306.30.91.025 7306.30.91.029 7306.30.91.031 7306.30.91.032 7306.30.91.033 7306.30.91.034 7306.30.91.035 7306.30.91.039 7306.30.91.041 7306.30.91.042 7306.30.91.043 7306.30.91.044 7306.30.91.045 7306.30.91.049 7306.30.91.051 7306.30.91.052 7306.30.91.053 7306.30.91.054 7306.30.91.055 7306.30.91.059 7306.30.91.061 7306.30.91.062 7306.30.91.063 7306.30.91.064 7306.30.91.065 7306.30.91.069 7306.30.91.090 7306.30.92.000 7306.30.99.001 7306.30.99.002 7306.30.99.003 7306.30.99.004 7306.30.99.005 7306.30.99.009 7306.30.99.011 7306.30.99.012 7306.30.99.013 7306.30.99.014 7306.30.99.015 7306.30.99.019 7306.30.99.021 7306.30.99.022 7306.30.99.023 7306.30.99.024 7306.30.99.025 7306.30.99.029 7306.30.99.031 7306.30.99.032 7306.30.99.033 7306.30.99.034 7306.30.99.035 7306.30.99.039 7306.30.99.041 7306.30.99.042 7306.30.99.043 7306.30.99.044 7306.30.99.045 7306.30.99.049 7306.30.99.051 7306.30.99.052 7306.30.99.053 7306.30.99.054 7306.30.99.055 7306.30.99.059 7306.30.99.090 7306.50.11.000 7306.50.19.000 7306.50.91.000 7306.50.99.000 7306.61.10.011 7306.61.10.012 7306.61.10.013 7306.61.10.014 7306.61.10.015 7306.61.10.016 7306.61.10.090 7306.61.90.001 7306.61.90.002 7306.61.90.003 7306.61.90.004 7306.61.90.005 7306.61.90.009 7306.61.90.011 7306.61.90.012 7306.61.90.013 7306.61.90.014 7306.61.90.015 7306.61.90.019 7306.61.90.021 7306.61.90.022 7306.61.90.023 7306.61.90.024 7306.61.90.025 7306.61.90.029 7306.61.90.031 7306.61.90.032 7306.61.90.033 7306.61.90.034 7306.61.90.035 7306.61.90.039 7306.61.90.041 7306.61.90.042 7306.61.90.043 7306.61.90.044 7306.61.90.045 7306.61.90.049 7306.61.90.051 7306.61.90.052 7306.61.90.053 7306.61.90.054 7306.61.90.055 7306.61.90.059 7306.61.90.061 7306.61.90.062 7306.61.90.063 7306.61.90.064 7306.61.90.065 7306.61.90.069 7306.61.90.071 7306.61.90.072 7306.61.90.073 7306.61.90.074 7306.61.90.075 7306.61.90.079 7306.61.90.081 7306.61.90.082 7306.61.90.083 7306.61.90.084 7306.61.90.085 7306.61.90.089 7306.61.90.200 7306.61.90.090 7306.69.10.001 7306.69.10.090 7306.69.90.001 7306.69.90.090 7306.90.11.000 7306.90.19.000 7306.90.91.000 7306.90.94.000 7306.90.95.000 7306.90.96.000 7306.90.97.000 7306.90.99.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ก) ร้อยละ 31.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd.

(ข) ร้อยละ 3.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd.

(ค) ร้อยละ 19.19 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือ แต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง รวม 8 ราย ได้แก่

      ๑) กลุ่มบริษัท Youfa Group จำนวน 10 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

           ก) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.1 Branch Company

           ข) Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - No.2 Branch Company

           ค) Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co., Ltd.

           ง) Tianjin Shiyou Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

           จ) Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.

           ฉ) Tangshan Fengnan Xinlida Steel Pipe Co., Ltd.

           ช) Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

           ซ) Tangshan Zhengyuan Pipe Co., Ltd.

          ฌ) Handan Youfa Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.  

          ญ) Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.

     ๒) Jiedong Economic Development Testing Zone Tai Feng Qiao Metal Products Co., Ltd.

     ๓) Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd.

     ๔) Tianjin City Jinghai County Baolai Industrial And Trade Co., Ltd.

     ๕) Tianjin Huilitong Steel Tube Co., Ltd.

     ๖) Tianjin Juncheng Jinli Steel Pipe Co., Ltd.

     ๗) Tianjin United Steel Pipe Co., Ltd.

     ๘) Foshan SeAH Precision Metal  Co., Ltd.

(ง) ร้อยละ 66.01 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

(2)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

  (ก)  ร้อยละ  3.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH Steel Corp.

  (ข)  ร้อยละ 32.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hyundai Steel Company

  (ค)  ร้อยละ 16.10 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือแต่ไม่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ SeAH FS Co., Ltd.

  (ง)   ร้อยละ 53.88 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากรายอื่น

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน จากการนำเข้าสินค้าตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) การนำเข้าสินค้าท่อเหล็กตามบัญชีท้ายประกาศนี้ (2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (3) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (4) การนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (5) การนำเข้าท่อที่ใช้ผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างเหล็กปิโตรเลียมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตั้งทั้งในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วม ในกรณีดังนี้ (ก) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 (ข) การนำเข้าภายใต้หลักเกณฑ์การยกเว้นอากรภายใต้ประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 ของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เกี่ยวกับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้วนำไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้น การเรียกเก็บอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด แล้วแต่กรณี
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 20 ก.ค 2560
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 19 ก.ค 2571
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2559 18 ก.ค 2559
1.2 มาตรการชั่วคราว/ มาตรการฉุกเฉิน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2559 16 พ.ย. 2559 15 มี.ค. 2560
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 30 พ.ย. 2559
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 16 มี.ค. 2560 15 พ.ค. 2560 ขยายมาตรการชั่วคราวไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 20 ก.ค 2560 19 ก.ค 2565
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐปรชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2560 13 ก.ย. 2560
2 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 19 ก.ค 2565 18 ก.ค 2566
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 กรณีสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2565 19 ก.ค 2565 18 ก.ค 2566
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็น ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2565 12 ก.ย. 2565 11 ส.ค. 2566 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/186/T_0040.PDF
2.2 แบบสอบถาม
2.2.1 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ 29 ส.ค. 2565
2.2.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า 29 ส.ค. 2565
2.2.3 แบบสอบถามผู้ส่งออก
2.2.3.1 แบบสอบถามผู้ส่งออก (Word/Appendix) 29 ส.ค. 2565
2.2.3.2 แบบสอบถามผู้ส่งออก (Annex) 29 ส.ค. 2565
2.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 กรณีสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2566 20 ก.ค 2566 19 ก.ค 2571 19 ก.ค 2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D175S0000000000400.pdf
2.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัย เกี่ยวกับการทบทวนความจ าเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 31 ส.ค. 2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D211S0000000000600.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th