รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, และ สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, และ สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD1031

พิกัดศุลกากร : 72081000020 72081000030 72081000040 72081000090 72083600011 72083600012 72083600013 72083600021 72083600022 72083600023 72083600031 72083600032 72083600033 72083600041 72083600042 72083600043 72083600090 72083700041 72083700042 72083700043 72083700051 72083700052 72083700053 72083700071 72083700072 72083700073 72083700090 72083800041 72083800042 72083800043 72083800051 72083800052 72083800053 72083800071 72083800072 72083800073 72083800090 72083920041 72083920042 72083920043 72083920071 72083920072 72083920073 72083920081 72083920082 72083920083 72083920090 72083990041 72083990042 72083990043 72083990051 72083990052 72083990053 72083990071 72083990072 72083990073 72083990090 72084000020 72084000030 72084000040 72084000090 72085100011 72085100012 72085100013 72085100021 72085100022 72085100023 72085100031 72085100032 72085100033 72085100041 72085100042 72085100043 72085100051 72085100052 72085100053 72085200011 72085200012 72085200013 72085200021 72085200022 72085200023 72085200031 72085200032 72085200033 72085300011 72085300012 72085300013 72085300021 72085300022 72085300023 72085300090 72085490011 72085490012 72085490013 72085490021 72085490022 72085490023 72085490041 72085490042 72085490043 72085490051 72085490052 72085490053 72085490090 72089090010 72089090090 72111313000 72111319000 72111415010 72111415090 72111416010 72111416020 72111416030 72111416090 72111419010 72111419020 72111419030 72111419090 72111913010 72111913020 72111913030 72111913090 72111919010 72111919020 72111919030 72111919040 และ 72111919090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลอัตราร้อยละ 34.40 ของราคา CIF

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอัตราร้อยละ 7.25 – 38.27 ของราคา CIF

สาธารณรัฐตุรกีอัตราร้อยละ 6.88 – 38.23 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3) การนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (1) (2) และ (3) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่กรณี
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 01 มิ.ย. 2571
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 18 ม.ค. 2559
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ.2559 16 พ.ย. 2559 15 มี.ค. 2560
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญทีี่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2559 24 พ.ย. 2559
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 16 มี.ค. 2560 15 พ.ค. 2560 ขยายระยะเวลามาตรการไต่สวนไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 16 พ.ค. 2560 15 พ.ค. 2565
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี 15 พ.ค. 2560
1.4 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 0 ในสินค้าบางพิกัด 21 ก.พ. 2561
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี ตามมาตรา 57 ครั้งที่ 1
2.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2565 12 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2566
2.2 แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย
2.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิตภายในประเทศ
2.2.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้
2.2.3 แบบสอบถามผู้ส่งออก (1)
2.2.3 แบบสอบถามผู้ส่งออก (2)
2.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2565 09 มิ.ย. 2565
2.4 ผลทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57
2.4.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566 01 มิ.ย. 2571 01 มิ.ย. 2566
2.4.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัย เกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. 2566 22 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com