รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD1030

พิกัดศุลกากร : 7210.61.11.011, 7210.61.11.012, 7210.61.11.013,7210.61.11.021, 7210.61.11.022,7210.61.11.023, 7210.61.11.031, 7210.61.11.032, 7210.61.11.033, 7210.61.11.041, 7210.61.11.042,7210.61.11.043, 7210.61.11.090, 7210.61.91.011, 7210.61.91.012,7210.61.91.013, 7210.61.91.090,7210.61.92.011, 7210.61.92.090,7212.50.23.000, 7212.50.24.000,7212.50.29.000, 7225.99.90.090,7226.99.19.090, 7226.99.99.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากรตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2560

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1) ร้อยละ 7.94 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group

2) ร้อยละ 6.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Maruichi Sun Steel Joint Stock Company

3) ร้อยละ 6.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company

4) ร้อยละ 30.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation

5) ร้อยละ 40.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation

6) ร้อยละ 40.49 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

อากรร้อยละ 0 1) กรณีนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรียฺ์ (Inorganic Coating) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 2) กรณีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้ ก) กรณีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อการส่งออกนำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข) กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำเข้ามาเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ค) กรณีผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม 2) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนดแล้วแต่กรณี กรณีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวตามข้อ 1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 มี.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 24 มี.ค. 2565
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 17 ก.ย. 2558
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2560 25 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2565
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2560 21 เม.ย. 2560
1.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2560 09 มิ.ย. 2560
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 23 มี.ค. 2565
2.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 23 มี.ค. 2565
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 23 มี.ค. 2565
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็น ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
2.1.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating ) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
2.2 ผลการทบทวน 08 พ.ค. 2566 08 พ.ค. 2566
2.2.1 ประกาศยุติการไต่สวน 09 พ.ค. 2566 08 พ.ค. 2566
2.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายฯ 19 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 7
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tird7@moc.go.th