รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD1029

พิกัดศุลกากร : 7210.70.11.012,7210.70.11.013, 7210.70.11.014,7210.70.11.032, 7210.70.11.033,7210.70.11.034, 7210.70.11.042,7210.70.11.043, 7210.70.11.044,7210.70.11.090, 7210.70.91.020,7210.70.91.030, 7210.70.91.040,7210.70.91.090, 7212.40.11.090,7212.40.12.090, 7212.40.19.090,7212.40.91.090, 7212.40.92.090,7212.40.99.090, 7225.99.90.090,7226.99.19.090, 7226.99.99.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1)    สินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group อัตราร้อยละ 6.63 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(2)    สินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ 4.30
ของราคา ซี ไอ เอฟ

(3)    สินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation อัตราร้อยละ 34.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(4)    สินค้าที่ผลิตจาก Southern Steel Sheet Company อัตราร้อยละ 46.35 ของราคา
ซี ไอ เอฟ

(5)    สินค้าที่ผลิตจาก TVP Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ 53.20 ของราคา
ซี ไอ เอฟ

(6)    สินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation อัตราร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(7)    สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 60.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0 (1) การนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White board) ในปริมาณไม่เกิน 30 ตันต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศกำหนด (2) การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้ (ก) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้า เข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (ค) กรณีที่นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) (ข) และ (ค) ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1 รายละเอียดการเปิดไต่สวน 17 ก.ย. 2558
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 อัตราอากร/ การยกเว้น 25 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2565
1.2.1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/PPGL จากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) 21 เม.ย. 2560
1.2.1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น 21 เม.ย. 2560
1.2.1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/ PPGL ที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 21 เม.ย. 2560
1.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายฯ 09 มิ.ย. 2560
2 การทบทวนอัตราอากร AD บริษัท Hoa Sen Group
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 รายละเอียดการเปิดทบทวน 17 ต.ค. 2561
2.2 ยุติการทบทวน 12 ต.ค. 2562
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 23 มี.ค. 2565
3.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 23 มี.ค. 2565
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วย สังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
3.1.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White board) พ.ศ. 2565 30 เม.ย. 2565
3.2 ผลการทบทวน 09 พ.ค. 2566 08 พ.ค. 2571 08 พ.ค. 2566
3.2.1 อัตราอากร/การยกเว้น 09 พ.ค. 2566 08 พ.ค. 2571 08 พ.ค. 2566
3.2.1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้า PPGI/PPGL จากเวียดนาม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White Board) 09 พ.ค. 2566 08 พ.ค. 2571 08 พ.ค. 2566
3.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายฯ 19 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th