รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1028

พิกัดศุลกากร : 73053110000 73061110000 73061190090 73062100000 73064011000 73064019000 73064020011 73064020012 73064020013 73064020014 73064020015 73064020016 73064020017 73064020018 73064020021 73064020022 73064020023 73064020024 73064020025 73064020026 73064020027 73064020028 73064020090 73064030010 73064030020 73064090011 73064090012 73064090013 73064090014 73064090015 73064090016 73064090017 73064090018 73064090021 73064090022 73064090023 73064090024 73064090025 73064090026 73064090027 73064090028 73064090090 73066110021 73066110022 73066190110 73066190120

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐเกาหลีอัตราร้อยละ 11.96 – 51.53 ของราคา CIF

สาธารณรัฐประชาชนจีนอัตราร้อยละ 145.31 ของราคา CIF

ไต้หวันอัตราร้อยละ 2.38 – 29.04 ของราคา CIF

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอัตราร้อยละ 310.74 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0 กรณีนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายการนิคม BOI และศุลกากร
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 17 ก.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 ก.ย. 2570
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 17 ก.ย. 2558
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2559 16 ก.ย. 2564
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2559 27 ต.ค. 2559
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป (มาตรา 57) / Expiry Review (Article 57 17 ก.ย. 2564
2.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2564 16 ก.ย. 2564
2.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้า ไม่เป็นสนิมที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2564 08 ต.ค. 2564
2.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชาระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทาด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 30 ธ.ค. 2564
2.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565 (ผลการทบทวน) 17 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2570 16 ก.ย. 2022
2.5 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัย เกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีส 12 ต.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th