รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1027

พิกัดศุลกากร : 7213.9120.000 7213.9190.010 7213.9190.011 7213.9190.012 7213.9190.013 7213.9190.033 7213.9190.034 7213.9190.035 7213.9190.090 7213.9920.000 7213.9990.000 7227.9000.021 7227.9000.022 7227.9000.023 7227.9000.024 7227.9000.030 7227.9000.031 7227.9000.032 7227.9000.033 7227.9000.034 7227.9000.035 7227.9000.039 และ 7227.9000.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

 

 

 

 

 

 

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 12.81 - 31.15 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0 (1) กรณีสินค้าดังกล่าวภายใต้พิกัด 7227.9000.090 ดังนี้ (ก) มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีโบรอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.0040 โดยน้ำหนัก มีโครเมียมไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก มีอะลูมิเนียมไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก หรือ (ข) มีส่วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน JIS G 3508-1: 2010: Boron Steels for Cold Heading - Part 1: Wire Rods หรือ (ค) มีส่วนประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน JIS G 3509-1: 2010: Low-alloyed Steel for Cold Heading Part 1: Wire Rods (2) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน หรือกรณีที่ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด แล้วแต่กรณี
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 10 พ.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ 15 ม.ค. 2558
1.1.1 Notification on an Initiation of Anti-Dumping Investigation of Low Carbon Steel Wire Rods, Other Alloy Low Carbon Steel Wire Rods, Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging and Other Alloy Carbon Steel Wire Rods for Cold Heading and Cold Forging Originating in the People's Republic of China 15 ม.ค. 2558
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น 12 ก.ย. 2558 11 ม.ค. 2559
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นฯ พ.ศ.2558 18 ก.ย. 2558
1.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด (ขยายระยะเวลาการไต่สวนหรือขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราว)
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 12 ม.ค. 2559 11 มี.ค. 2559
1.4 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.4.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 10 มี.ค. 2559 09 มี.ค. 2564
1.4.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาด พ.ศ. 2559 29 เม.ย. 2559
2 ประกาศการ เปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 ประกาศเปิดทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัว และงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7227.9000.090 พ.ศ.2559 14 ก.ย. 2559
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7227.9000.090 พ.ศ.2560 12 ส.ค. 2560 09 มี.ค. 2564
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการพิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7227.9000.090 พ.ศ.2560 12 ก.ย. 2560
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 03 มี.ค. 2564
3.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 03 มี.ค. 2564
3.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัว และงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2564 03 มี.ค. 2564
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 10 มี.ค. 2564
3.2 แบบสอบถาม
3.2.1 แบบสอบถามสำหรับอุตสาหกรรมภายใน (Domestic Questionnaire)
3.2.1.1 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Word) 15 มี.ค. 2564
3.2.1.2 แบบสอบถามอุตสาหกรรมภายใน (Excel) 15 มี.ค. 2564
3.2.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Producer/Exporter Questionnaire)
3.2.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิต/ผู้ส่งออก (Word) 15 มี.ค. 2564
3.2.2.2 Annex - Producer/Exporter (Excel) 15 มี.ค. 2564
3.2.2.3 Appendix - Producer/Exporter (Excel) 15 มี.ค. 2564
3.2.3 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Importer Questionnaire)
3.2.3.1 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ (Word) 15 มี.ค. 2564
3.2.3.2 แบบสอบถามผู้นำเข้า/ผู้ใช้ภายในประเทศ (Excel) 15 มี.ค. 2564
4 ประกาศผลทบทวนชั้นที่สุดตามมาตรา 57
4.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบ ขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 02 มี.ค. 2565
4.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ เหล็กลวดคาร์บอนต่ำที่เจือธาตุอื่น เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น และเหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็นที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com