รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1026

พิกัดศุลกากร : 7213.9190.021 7213.9190.022 7213.9190.030 7213.9190.031 7213.9190.090 7227.9000.050 7227.9000.051 7227.9000.052 7227.9000.053 7227.9000.054 7227.9000.055 7227.9000.056 7227.9000.059 และ 7227.9000.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 12.26 - 36.79 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0 (1) กรณีที่สินค้าดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร (2) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้า เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกรณีที่ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 17 พ.ค. 2557
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 พ.ค. 2568
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 29 พ.ย. 2555
1.1.1 Notification on an Initiation of Anti-Dumping Investigation of High Carbon Steel Wire Rod including High Carbon Steel Wire Rod Added Other Elements Originating in the People's Republic of China 29 พ.ย. 2555
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 09 ส.ค. 2556 08 ธ.ค. 2556
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2556 29 ส.ค. 2556
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557 17 พ.ค. 2557 16 พ.ค. 2562
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557 06 มิ.ย. 2557
2 ประกาศการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุออื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559 18 ม.ค. 2559
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2559 22 ธ.ค. 2559 16 พ.ค. 2562
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้พื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2560 17 ม.ค. 2560
3 ประกาศการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ (มาตรา 57)
3.1 ประกาศเปิดทบทวน 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2563
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2562 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2563
3.1.1.1 แบบลงทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย 16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 กรุณาส่งแบบลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรสาร: 0 2547 4741 หรือ E-mail: tird1@moc.go.th และส่งเอกสารฉบับจริงที่ กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
3.1.1.2 ลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 16 พ.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562
3.1.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2562 17 พ.ค. 2562
3.2 ประกาศคณะกรรมการทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ.2563 16 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2568
3.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐาน ในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง รวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2563 16 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2568
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th