รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ ไต้หวัน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ ไต้หวัน
CASE ID : AD1025

พิกัดศุลกากร : 7209.15.00.011 7209.15.00.013 7209.15.00.021 7209.15.00.022 7209.15.00.023 7209.15.00.024 7209.15.00.031 7209.15.00.032 7209.15.00.033 7209.15.00.034 7209.15.00.035 7209.15.00.036 7209.15.00.041 7209.15.00.042 7209.15.00.043 7209.15.00.044 7209.15.00.051 7209.15.00.052 7209.16.10.010 7209.16.10.021 7209.16.10.022 7209.16.10.031 7209.16.10.032 7209.16.10.033 7209.16.10.041 7209.16.10.042 7209.16.10.051 7209.16.90.011 7209.16.90.012 7209.16.90.021 7209.16.90.022 7209.16.90.023 7209.16.90.024 7209.16.90.031 7209.16.90.032 7209.16.90.033 7209.16.90.034 7209.16.90.035 7209.16.90.036 7209.16.90.041 7209.16.90.042 7209.16.90.043 7209.16.90.044 7209.16.90.051 7209.16.90.052 7209.17.10.011 7209.17.10.012 7209.17.10.013 7209.17.10.014 7209.17.10.021 7209.17.10.022 7209.17.10.031 7209.17.10.032 7209.17.10.033 7209.17.10.041 7209.17.10.042 7209.17.10.051 7209.17.10.060 7209.17.90.011 7209.17.90.012 7209.17.90.013 7209.17.90.014 7209.17.90.015 7209.17.90.016 7209.17.90.017 7209.17.90.021 7209.17.90.022 7209.17.90.023 7209.17.90.024 7209.17.90.031 7209.17.90.032 7209.17.90.033 7209.17.90.034 7209.17.90.035 7209.17.90.036 7209.17.90.041 7209.17.90.042 7209.17.90.043 7209.17.90.044 7209.17.90.051 7209.17.90.052 7209.17.90.061 7209.17.90.062 7209.18.91.011 7209.18.91.012 7209.18.91.013 7209.18.91.021 7209.18.91.022 7209.18.91.031 7209.18.91.032 7209.18.91.033 7209.18.99.011 7209.18.99.012 7209.18.99.013 7209.18.99.014 7209.18.99.015 7209.18.99.016 7209.18.99.017 7209.18.99.018 7209.18.99.019 7209.18.99.020 7209.18.99.021 7209.18.99.022 7209.18.99.026 7209.18.99.027 7209.18.99.031 7209.18.99.032 7209.18.99.033 7209.18.99.034 7209.18.99.041 7209.18.99.042 7209.18.99.043 7209.18.99.044 7209.18.99.045 7209.18.99.051 7209.18.99.052 7209.18.99.053 7209.18.99.061 7209.18.99.062 7209.18.99.072 7209.25.00.011 7209.25.00.013 7209.25.00.021 7209.25.00.022 7209.25.00.023 7209.25.00.024 7209.25.00.031 7209.25.00.032 7209.25.00.033 7209.25.00.034 7209.25.00.035 7209.25.00.036 7209.25.00.041 7209.25.00.042 7209.25.00.043 7209.25.00.044 7209.25.00.051 7209.25.00.052 7209.26.10.010 7209.26.10.021 7209.26.10.022 7209.26.10.031 7209.26.10.032 7209.26.10.033 7209.26.10.041 7209.26.10.042 7209.26.10.051 7209.26.90.011 7209.26.90.012 7209.26.90.021 7209.26.90.022 7209.26.90.023 7209.26.90.024 7209.26.90.031 7209.26.90.032 7209.26.90.033 7209.26.90.034 7209.26.90.035 7209.26.90.036 7209.26.90.041 7209.26.90.042 7209.26.90.043 7209.26.90.044 7209.26.90.051 7209.26.90.052 7209.27.10.011 7209.27.10.012 7209.27.10.013 7209.27.10.014 7209.27.10.021 7209.27.10.022 7209.27.10.031 7209.27.10.032 7209.27.10.033 7209.27.10.041 7209.27.10.042 7209.27.10.051 7209.27.10.060 7209.27.90.011 7209.27.90.012 7209.27.90.013 7209.27.90.014 7209.27.90.015 7209.27.90.016 7209.27.90.017 7209.27.90.021 7209.27.90.022 7209.27.90.023 7209.27.90.024 7209.27.90.031 7209.27.90.032 7209.27.90.033 7209.27.90.034 7209.27.90.035 7209.27.90.036 7209.27.90.041 7209.27.90.042 7209.27.90.043 7209.27.90.044 7209.27.90.051 7209.27.90.052 7209.27.90.061 7209.27.90.062 7209.28.10.011 7209.28.10.012 7209.28.10.013 7209.28.10.021 7209.28.10.022 7209.28.10.031 7209.28.10.032 7209.28.10.033 7209.28.90.011 7209.28.90.012 7209.28.90.013 7209.28.90.014 7209.28.90.015 7209.28.90.016 7209.28.90.017 7209.28.90.018 7209.28.90.019 7209.28.90.020 7209.28.90.021 7209.28.90.022 7209.28.90.026 7209.28.90.027 7209.28.90.031 7209.28.90.032 7209.28.90.033 7209.28.90.034 7209.28.90.041 7209.28.90.042 7209.28.90.043 7209.28.90.051 7209.28.90.052 7209.28.90.053 7209.28.90.061 7209.28.90.062 7209.28.90.071 7209.28.90.072 7211.23.20.012 7211.23.20.013 7211.23.20.014 7211.23.20.015 7211.23.20.021 7211.23.20.031 7211.23.20.042 7211.23.20.043 7211.23.20.044 7211.23.20.045 7211.23.20.051 7211.23.30.011 7211.23.30.021 7211.23.30.031 7211.23.30.041 7211.23.90.012 7211.23.90.013 7211.23.90.014 7211.23.90.015 7211.23.90.021 7211.23.90.031 7211.23.90.042 7211.23.90.043 7211.23.90.044 7211.23.90.045 7211.23.90.051 7211.23.90.061 7225.50.90.010 7225.50.90.013 7225.50.90.014 7225.50.90.015 7225.50.90.016 7225.50.90.017 7225.50.90.018 7225.50.90.019 7225.50.90.021 7225.50.90.022 7225.50.90.023 7225.50.90.024 7225.50.90.031 7225.50.90.032 7225.50.90.033 7225.50.90.034 7225.50.90.035 7225.50.90.036 7225.50.90.037 7225.50.90.038 7225.50.90.041 7225.50.90.042 7225.50.90.043 7225.50.90.049 7225.50.90.051 7225.50.90.052 7225.50.90.053 7225.50.90.054 7225.50.90.055 7225.50.90.056 7225.50.90.057 7225.50.90.058 7225.50.90.061 7225.50.90.062 7225.50.90.063 7225.50.90.064 7225.50.90.071 7225.50.90.072 7225.50.90.073 7225.50.90.074 7225.50.90.075 7225.50.90.076 7225.50.90.077 7225.50.90.078 7225.50.90.081 7225.50.90.082 7225.50.90.083 7225.50.90.084 7225.50.90.089

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากรตามบัญชี ก ท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2563

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1. สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

    1.1 Angang Steel Co., Ltd. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 10.71 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.2 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 9.24 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.3 ผู้ผลิตรายอื่น เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ

2. สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

    2.1 Posco Vietnam Co., Ltd. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 14.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    2.2 ผู้ผลิตรายอื่น เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 14.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ

3. สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน

    3.1 China Steel Corporation เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 8.80 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    3.2 Kao Hsin Chang Iron & Steel Corporation เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    3.3 Ton Yi Industrial Corporation เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.22 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    3.4 ผู้ผลิตรายอื่น เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0 (1) การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีหน้ากว้างเกินกว่า 1,550 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. และนำเข้าโดยบริษัทที่มีรายชื่อตามบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน (2) สำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) กรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยกาส่งเสริมการลงทุนนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 3) การณีที่ผู้นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร (3) สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าที่สินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรในกรณี ดังต่อไปนี้ 1) กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 2) กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อนและอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 3) กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 24 ม.ค. 2568
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 17 ส.ค. 2555
1.1.1 Notification On an Initiation of Anti-Dumping Investigation of Cold Reduced Carbon Steel in Coils and not in Coils 17 ส.ค. 2555
1.2 มาตรการตามมาตรา 31
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นฯ พ.ศ. 2556 22 พ.ค. 2556 10 ส.ค. 2556
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน 11 ส.ค. 2556 10 ธ.ค. 2556 ขยายเวลาเรียกหลักประกันอากร ต่อไปอีก 4 เดือน
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 11 ธ.ค. 2556 10 ก.พ. 2557 ขยายเวลาเรียกหลักประกันอากร ต่อไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 06 ก.พ. 2557 05 ก.พ. 2562
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน พ.ศ.2557 23 เม.ย. 2557
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวัน (ฉบับที่ 5) 02 ส.ค. 2557 คืนหลักประกันอากร
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562
2.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562 05 ก.พ. 2562
2.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562 06 ก.พ. 2562
2.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ.2563 25 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2568
2.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันต่อไป พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th