รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1024

พิกัดศุลกากร : 72193200030, 72193200040, 72193300030, 72193300040, 72193400030, 72193400040, 72193500030, 72193500040, 72202010030, 72202010040, 72202090030, 72202090040

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1) ร้อยละ 8.50 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากบริษัท Ningbo Baoxin Stainless Steel จำกัด (2) ร้อยละ 33.32 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากผู้ผลิตรายอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ดังต่อไปนี้ (1) บริษัท Shanxi Taigang Stainless Steel จำกัด (2) บริษัท Tianjin TISCO &TPCO Stainless Steel จำกัด (3) บริษัท Guangdong Taigang Stainless Steel Processing and Distribution จำกัด (4) บริษัท Shanxi Taigang Stainless Steel Precision Strip จำกัด

อากรร้อยละ 0 (1) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3) กรณีที่ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 10 ธ.ค. 2556
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 03 ธ.ค. 2567
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 17 ส.ค. 2555
1.1.1 Notification On the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Flat Cold Rolled Stainless Steel 17 ส.ค. 2555
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด 10 ธ.ค. 2556 09 ธ.ค. 2561
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2556 10 ธ.ค. 2556 09 ธ.ค. 2561
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2556 24 ธ.ค. 2556
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1 เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 06 ธ.ค. 2561
2.1.1 การให้เรียกเก็บอากรฯ ต่อไป 10 ธ.ค. 2561 09 ธ.ค. 2562
2.2 ผลการทบทวน 04 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2567
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2562 04 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2567
2.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา ทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th