รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ ไต้หวัน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐเกาหลี, และ ไต้หวัน
CASE ID : AD1022

พิกัดศุลกากร : 72106111011, 72106111012, 72106111013, 72106111021, 72106111022 72106111023, 72106111031, 72106111032, 72106111033, 72106111041 72106111042, 72106111043, 72106111090, 72106191011, 72106191012 72106191013, 72106191090,

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากร AD ในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 
ในอัตราเดิม ดังนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 0 - 29.50

สาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราร้อยละ 0  - 22.55   ไต้หวัน ในอัตราร้อยละ 5.85 - 24.14

อากรร้อยละ 0 รายละเอียดตามประกาศ
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 10 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 09 ม.ค. 2568
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 08 ก.ค 2554
1.1.1 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Certain Hot Dip Plated or Coated with Aluminium Zinc Alloys of Cold Rolled Steel (unofficial translation) 08 ก.ค 2554
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน พ.ศ. 2555 08 ก.ย. 2555 07 ธ.ค. 2555
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีและจุ่มร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 10 ม.ค. 2556 09 ม.ค. 2561
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 10 ม.ค. 2558 09 ม.ค. 2559
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 26 ก.พ. 2558
1.3.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2559 10 ม.ค. 2559 09 ม.ค. 2561
1.3.5 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2556 01 มี.ค. 2556
1.3.6 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2556 25 ก.ค 2556
1.3.7 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2556 10 ม.ค. 2556 09 ม.ค. 2558
1.3.8 ประกาศกรมฯ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ.2558 10 ม.ค. 2558 09 ม.ค. 2559
1.3.9 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 18 มี.ค. 2558
1.3.10 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559 10 ม.ค. 2559 09 ม.ค. 2561
2 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน พ.ศ.2557 11 ก.พ. 2557
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.พ. 2558
2.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 03 ม.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
3.1 เปิดการทบทวน 03 ม.ค. 2561
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑ 03 ม.ค. 2561
3.2 ผลการทบทวน
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2561
3.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ตามมาตรา 56 พ.ศ. 2561 26 ธ.ค. 2561
4 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562
4.1 เปิดการทบทวน
4.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ต่อไป พ.ศ. 2561 08 ม.ค. 2561
4.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลืิอบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ต่อไป พ.ศ. 2561 10 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2562
4.2 ผลการทบทวน
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
4.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. 2562
4.2.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562 10 ม.ค. 2562
4.2.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2562 10 ม.ค. 2562
5 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
5.1 เปิดการทบทวน
5.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2562
5.1.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 03 ก.ย. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท Dongbu Steel Co., Ltd. เป็นบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd.
5.2 ผลการทบทวน
5.2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2563 17 ต.ค. 2563
5.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2563
6 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. 25 มิ.ย. 2565
6.1 เปิดการทบทวน
6.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. พ.ศ. 2565
6.2 ผลการทบทวน
6.2.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. พ.ศ. 2566 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2566 http://publishing.soc.go.th/DATA/PDF/2566/E/147/T_0028.PDF
6.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัย เกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 56 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. พ.ศ. 2566 http://publishing.soc.go.th/DATA/PDF/2566/E/147/T_0026.PDF
7.0 การเปลี่ยนชื่อบริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. เป็นบริษัท Dongkuk Coated Metal Co., Ltd. 25 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566
8 การเปิดทบทวนตามมาตรา 57
8.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนตามมาตรา 57 21 ธ.ค. 2566 20 ธ.ค. 2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/14868.pdf
8.2 แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย 29 ม.ค. 2567
8.2.1 แบบสอบถามของผู้ผลิตในประเทศ (Questionnaire for Domestic producers) 29 ม.ค. 2567
8.2.2 แบบสอบถามของผู้ใช้/ผู้นำเข้า (Questionnaire for Importers) 29 ม.ค. 2567
8.2.3 แบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน (Questionnaire for Producers/Exporters ) 29 ม.ค. 2567
8.2.3 แบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน (Questionnaire for Producers/Exporters ) 29 ม.ค. 2567
8.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นที่ดินชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน พ.ศ.2566 10 ม.ค. 2567 05 ม.ค. 2567
8.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจืออะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2567 05 ม.ค. 2567
8.5 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำเข้าสินค้าเหล็กรีดแผ่นชุดหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2567 05 ม.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th