รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กระดาษและกระดาษแข็งเคลือบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กระดาษและกระดาษแข็งเคลือบ
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1021

พิกัดศุลกากร : 4810.13.90,4810.19.00,4810.22.90,4810.29.90,4810.99.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไม่ใช้มาตรการ

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวน 08 ก.ค 2554
1.1.1 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation of Coated Paper and Paperboard 08 ก.ค 2554
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด (ยุติมาตรการ) 12 ก.ค 2554 12 ก.ค 2555
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้ากระดาษและกระดาษแข็งเคลือบ พ.ศ. 2555 12 ก.ค 2555 12 ก.ค 2555
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com