รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ยางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ยางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1019

พิกัดศุลกากร : 4013.90.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากร AD ในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ในอัตราเดิม ดังนี้
1. ร้อยละ 30.34 ของราคา CIF จากบริษัท Qingdao Morechi Rubber Co.,Ltd.
2. ร้อยละ 112.51 ของราคา CIF จากผู้ผลิตรายอื่น

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 30 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 29 พ.ย. 2566
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2554 08 ก.ค 2554
1.1.2 Notification on the Initiation of an Anti-Dumping Investigation on Inner Tubes of Rubber for Motorcycles 08 ก.ค 2554
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555 11 ก.ค 2555 10 พ.ย. 2555 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นกรณีการตอบดต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 24 ก.ค 2555 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 30 พ.ย. 2555 29 พ.ย. 2560 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2555 13 ธ.ค. 2555 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (มาตรา 57)
2.1 เปิดการทบทวนการใช้มาตรการ
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2560 29 พ.ย. 2560
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 05 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2561 เรียกเก็บอากรระหว่างการทบทวนในอัตราเดิม
2.2 ผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2561 30 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2566
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2561 14 ธ.ค. 2561
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (มาตรา 57) ครั้งที่ 2 15 พ.ย. 2566 14 พ.ย. 2566
3.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในบังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 พ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2566 14 พ.ย. 2566
3.2 แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย 22 ธ.ค. 2566
3.2.1 แบบสอบถามผู้ผลิตในประเทศ 22 ธ.ค. 2566
3.2.2 แบบสอบถามของผู้ใช้/ผู้นำเข้า 22 ธ.ค. 2566
3.2.3 แบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 22 ธ.ค. 2566
3.2.3 แบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 22 ธ.ค. 2566
3.3 ประกาศ ทตอ. ให้เรียกเก็บหลักประกันอากร 30 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th