รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : มาเลเซีย, และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : มาเลเซีย, และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1018

พิกัดศุลกากร : 72081000020 72081000030 72081000040 72081000090 72082500021 72082500022 72082500023 72082500031 72082500032 72082500033 72082500090 72082600011 72082600012 72082600013 72082600021 72082600022 72082600023 72082600090 72082719011 72082719012 72082719013 72082719090 72082799011 72082799012 72082799013 72082799090 72083600011 72083600012 72083600013 72083600021 72083600022 72083600023 72083600031 72083600032 72083600033 72083600041 72083600042 72083600043 72083600090 72083700022 72083700023 72083700024 72083700025 72083700041 72083700042 72083700043 72083700051 72083700052 72083700053 72083700071 72083700072 72083700073 72083700090 72083800022 72083800023 72083800024 72083800025 72083800032 72083800033 72083800034 72083800035 72083800041 72083800042 72083800043 72083800051 72083800052 72083800053 72083800071 72083800072 72083800073 72083800090 72083920032 72083920033 72083920034 72083920035 72083920041 72083920042 72083920043 72083920071 72083920072 72083920073 72083920081 72083920082 72083920083 72083920090 72083990022 72083990023 72083990024 72083990025 72083990032 72083990033 72083990034 72083990035 72083990041 72083990042 72083990043 72083990051 72083990052 72083990053 72083990071 72083990072 72083990073 72083990090 72084000020 72084000030 72084000040 72084000090 72085100031 72085100032 72085100033 72085100051 72085100052 72085100053 72085200021 72085200022 72085200023 72085200031 72085200032 72085200033 72085300011 72085300012 72085300013 72085300021 72085300022 72085300023 72085300090 72085490011 72085490012 72085490013 72085490021 72085490022 72085490023 72085490041 72085490042 72085490043 72085490051 72085490052 72085490053 72085490090 72089090010 72089090090 72111313000 72111319000 72111415010 72111415090 72111416010 72111416020 72111416030 72111416090 72111419010 72111419020 7211141903072111419090 72111913010 72111913020 72111913030 72111913090 72111919010 72111919020 72111919030 72111919040 72111919090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 30.91 ของราคา CIF
มาเลเซีย ร้อยละ 23.57 - 42.51 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0 1. การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 2. การนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในปริมาณการนำเข้าไม่เกิน 1,000 ตันต่อปีต่ออุตสาหกรรม
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 11 ก.ค 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 10 ก.ค 2571
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 (มาเลเซีย)ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ 16 มิ.ย. 2553
1.1.2 Notification on the initiation of an Anti-Dumping Investigation on Flat Hot Rolled Steel in Coils and not in Coils 16 มิ.ย. 2553
1.1.3 (จีน)ประกาศกรมฯ เปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนฯ 16 มิ.ย. 2553
1.1.4 (จีน) Notification on the initiation of an Anti-Dumping Investigation on Flat Hot Rolled Steel in Coils and not in Coils 16 มิ.ย. 2553
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน พ.ศ. 2554 17 ก.พ. 2554 16 มิ.ย. 2554
1.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้น พ.ศ. 2554 17 มี.ค. 2554
1.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด (ขยายระยะเวลาการไต่สวนหรือขยายระยะเวลาการใช้มาตรการชั่วคราว)
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 17 มิ.ย. 2554 16 ส.ค. 2554
1.4 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.4.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 12 ส.ค. 2554 11 ส.ค. 2559
1.4.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผลการไต่สวนชั้นที่สุด พ.ศ. 2554 07 ก.ย. 2554
1.4.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2554 23 ธ.ค. 2554
1.4.4 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน JIS G 4051 เกรด S45C เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2554 23 ธ.ค. 2554
2 การทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (มาตรา57)
2.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 23 มิ.ย. 2559
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ.2559 12 ส.ค. 2559
2.1.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน JIS G 4051 เกรด S45C หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ.2559 04 ก.ค 2559
2.1.4 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ.2559 04 ก.ค 2559
2.2 ผลการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ.2560 23 มิ.ย. 2560 22 มิ.ย. 2565
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นนม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อใช้สิทธิชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 พ.ศ.2560 09 ส.ค. 2560
2.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เพื่อใช้สิทธิชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 พ.ศ.2560 09 ส.ค. 2560
2.2.4 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ.2560 04 ต.ค. 2560
3 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย ตามมาตรา 57 (ครั้งที่ 2)
3.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. 2565 21 มิ.ย. 2565
3.2 แบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย
3.2.1 แบบสอบถามของผู้ผลิตภายในประเทศ
3.2.2 แบบสอบถามของผู้นำเข้า/ผู้ใช้
3.2.3 แบบสอบถามของผู้ส่งออก (1)
3.2.3 แบบสอบถามของผู้ส่งออก (2)
3.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. 2565 12 ก.ค 2565
3.3.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2565
3.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การนำสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซียเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2565
3.4 ผลการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
3.4.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. 2566 11 ก.ค 2566 10 ก.ค 2571 10 ก.ค 2566
3.4.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บอากร ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. 2566 11 ก.ค 2566 10 ก.ค 2571 10 ก.ค 2566
3.4.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บอากร ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2566 11 ก.ค 2566 10 ก.ค 2571 10 ก.ค 2566
3.4.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา 57 กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. 2566 20 ก.ค 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com