รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กระเบื้องปูพื้น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กระเบื้องปูพื้น
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1017

พิกัดศุลกากร : 6907.10.00, 6907.90.00, 6908.10.00, 6908.90.10, 6908.90.90)

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยที่ 6907.21.21, 6907.21.22, 6907.21.23, 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.11, 6907.22.12, 6907.22.13, 6907.22.14, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.11, 6907.23.12, 6907.23.13, 6907.23.14, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94, 6907.30.11, 6907.30.19, 6907.30.91, 6907.30.99, 6907.40.21, 6907.40.22, 6907.40.91, 6907.40.92 (พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยที่ 6907.10.10, 6907.10.90, 6907.90.10, 6907.90.90, 6908.10.10, 6908.10.90, 6908.90.11, 6908.90.19, 6908.90.91, 6908.90.99)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวนการทุ่มตลาดครั้งที่ 1
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 03 พ.ย. 2552
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดินฯ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2554 02 มิ.ย. 2554 01 มิ.ย. 2559
1.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผลการไต่สวนชั้นที่สุด พ.ศ. 2554 30 มิ.ย. 2554
1.3 ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนังที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วรวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วจะม่ีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตามที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 29 ก.พ. 2555
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพิ้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนังที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วรวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วจะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตามที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 01 ก.พ. 2558
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนังที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วรวมทั้งหินโมเสกและขอที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้วจะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 29 เม.ย. 2558
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2559 27 พ.ค. 2559
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2559 02 มิ.ย. 2559 01 มิ.ย. 2560
2.2 ผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 31 พ.ค. 2560
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนังที่เป็นเวรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบและที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตามที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2560 24 ก.ค 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th