รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือ โซเดียมไตรฟอสเฟต
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือ โซเดียมไตรฟอสเฟต
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1016

พิกัดศุลกากร : 2835.3100.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 21 พ.ค. 2551
1.2 ผลการไต่สวนเบื้องต้นและการเรียกเก็บอากรชั่วคราว 20 มี.ค. 2552 17 ก.ค 2552 เรียกเก็บอากรชั่วคราว 4 เดือน
1.2.1 ประกาศกรมฯ รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายผลการไต่สวนเบื้องต้น 21 เม.ย. 2552
1.3 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการไต่สวนชั้นที่สุด ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 18 ก.ค 2552 17 ก.ค 2557 ร้อยละ 6.95 - 31.42 ของราคา CIF
2 ทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 1)
2.1 เปิดการทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 18 ก.ค 2557 17 ก.ค 2558 ระหว่างการทบทวนให้เรียกเก็บอากร AD ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 6.95 - 31.42 ของราคา CIF
2.1.1 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟตที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2557 (หน้า 15) 24 ก.ค 2557 คําว่า “Yibin Taiyuan Group Co., Ltd.” ให้แก้เป็น “Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.”
2.1.2 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าโซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตหรือโซเดียมไตรฟอสเฟตที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ.2557 (หน้า 37) 04 ก.พ. 2558 “๒๘๓๕.๓๑๐๐.๐๐๐” ให้แก้เป็น “๒๘๓๕.๓๑๑๐.๐๐๐”
2.2 รายละะเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 06 ส.ค. 2552
3 ทบทวนความจำเป็นในการใช้มามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 2)
3.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2557 พิกัดอัตราศุลกากร 2835.3110.000 และ 2835.3190.000
3.2 ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2558 ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.2.1 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 10 ก.ค 2558
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th