รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ผ้าทอที่ทำด้วยฝ้ายและผ้าทอที่ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ผ้าทอที่ทำด้วยฝ้ายและผ้าทอที่ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1015

พิกัดศุลกากร : 5208.11.00000,5208.12.00000,551311.00000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 04 ต.ค. 2550
1.2 มาตรการชั่วคราว เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 12 ก.ย. 2551 11 ม.ค. 2552
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2551 12 ก.ย. 2551
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.11 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14 ม.ค. 2552 13 ม.ค. 2557
1.3.12 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ฉบับที่ 2) 02 ก.พ. 2553
2 ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แก้ไขความหมายอักษรย่อในหมายเหตุท้ายบัญชีประกาศฯ
2.1.1 ประกาศคณะกรรมการฯ การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าผ้าทอ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 02 ก.พ. 2553
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th