รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
บล็อกแก้ว
ประเทศ : สาธารณรัฐเช็ก
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : บล็อกแก้ว
ประเทศ : สาธารณรัฐเช็ก
CASE ID : AD1012

พิกัดศุลกากร : 7016.90.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯเปิดการไต่สวน 04 ต.ค. 2550
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ 09 ส.ค. 2551
1.2.2 ประกาศกรมฯแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงผลการไต่สวนเบื้องต้น 22 ส.ค. 2551
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 15 ม.ค. 2552 14 ม.ค. 2557 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น/ ยุติ
1.3.2 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวนชั้นที่สุด(ฉบับที่ 2) 12 ก.พ. 2552 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com