รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
บล็อกแก้วชนิดใส
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : บล็อกแก้วชนิดใส
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1011

พิกัดศุลกากร : 7016.900.001

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 19 ก.ค 2549
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2549
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 05 เม.ย. 2550 03 ส.ค. 2550 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2550 16 พ.ค. 2550
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 16 ส.ค. 2550 15 ส.ค. 2555 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 2550
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com