รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
บล็อกแก้วชนิดใส
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : บล็อกแก้วชนิดใส
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD1010

พิกัดศุลกากร : 7016.900.001

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

 

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท PT. MULIAGLASS จากเดิมร้อยละ 14.27 ของราคา CIF เป็น ร้อยละ 13.80 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2547 09 ส.ค. 2547
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 24 มี.ค. 2548 23 ก.ค 2548 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 23 มี.ค. 2548 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 05 ส.ค. 2548 04 ส.ค. 2553 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาด พ.ศ. 2548
2 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท P.T. KEDAUNG MEDAN INDUSTRIAL LTD. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (มาตรา 56)
2.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 27 มิ.ย. 2550
2.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ยุติการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 02 เม.ย. 2551
3 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท PT. MULIAGLASS ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (มาตรา 56)
3.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 08 ส.ค. 2550
3.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 07 มิ.ย. 2551 04 ส.ค. 2553
3.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2551 06 มิ.ย. 2551
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com