รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กรดไนตริก
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กรดไนตริก
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1009

พิกัดศุลกากร : 2808.000.101,2808.102,2808.105,2808.000.206

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

2808.000.101,2808.102,2808.105,2808.000.206

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ยุติการไต่สวน 25 ก.พ. 48

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 25 มิ.ย. 2547
1.2 ผลการไต่สวนการทุ่มตลาด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ กรณียุติการไต่สวนการทุ่มตลาด 26 ก.พ. 2548
1.2.2 ประกาศกรมฯ กรณียุติการไต่สวนการทุ่มตลาด 08 มี.ค. 2548
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com