รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
หลอดภาพโทรทัศน์สี
ประเทศ : มาเลเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : หลอดภาพโทรทัศน์สี
ประเทศ : มาเลเซีย
CASE ID : AD1008

พิกัดศุลกากร : 8540.11

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 25 มิ.ย. 2547
1.2 ผลการไต่สวนเบื้องต้น 26 ก.พ. 2548 25 มิ.ย. 2548
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 26 ก.พ. 2548 25 มิ.ย. 2548
1.2.2 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 08 มี.ค. 2548
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 22 ต.ค. 2548 21 ต.ค. 2553 ยกเลิก
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯยกเลิกประกาศคณะกรรมการฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 04 เม.ย. 2550
2 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Interim Review) ตามมาตรา 56
2.1 การทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (Interim Review) ตามมาตรา 56 การทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท CHUNGHWA PICTURE TUBES (MALAYSIA) SDN.BHD. ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศมาเลเซีย (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้ฯ 30 ต.ค. 2550
2.1.2 ประกาศกรมฯแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริง 02 พ.ย. 2550
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com