รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
ประเทศ : ยูเครน, และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
ประเทศ : ยูเครน, และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD1007

พิกัดศุลกากร : 7213.91

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 17 มี.ค. 2546
1.2 มาตรการชั่วคราว 17 ต.ค. 2546 16 ก.พ. 2547
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (มาตรการชั่วคราว) 17 ต.ค. 2546 16 ก.พ. 2547
1.2.2 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลขั้นต้น) 15 ต.ค. 2546
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด (ยุติมาตรการ) 21 ส.ค. 2547 21 ส.ค. 2547
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 21 ส.ค. 2547 21 ส.ค. 2547
1.3.2 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 20 ส.ค. 2547
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com