รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กรดซิทริก
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กรดซิทริก
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD1006

พิกัดศุลกากร : 2918.14.00.000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 18 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 17 ม.ค. 2568
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน พ.ศ.2546
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด (มาตรการชั่วคราว) พ.ศ. 2546
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนเบื้องต้นการทุ่มตลาด พ.ศ. 2546
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนการทุ่มตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
2 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 1)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ.2552
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2552
2.2 ประกาศผลการทบทวน
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2553
2.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการฯ พ.ศ. 2553
2.2.3 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2553
2.2.4 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554
2.2.5 ประกาศคณะกรรมการฯ เรียกเก็บอากรต่อไป พ.ศ. 2554
3 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 2)
3.1 เปิดการทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นฯ และเปิดทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554
3.1.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2554
3.2 ประกาศผลการทบทวน
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรและผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากร พ.ศ. 2555
4 ประกาศทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 3)
4.1 เปิดการทบทวน
4.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและเปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ.2556
4.1.2 Department of Foreign Trade Notification On the Initiation of an Expiry Review of the Anti-Dumping Measure and a Change in Circumstance Review concerning the Anti-Dumping Margin on Citric Acid originating in the People's Republic of China B.E. 2556 (AD 2013)
4.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ. 2556
4.2 ประกาศผลการทบทวน
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป และผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557
4.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไปและการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2557
5 ประกาศเปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (ครั้งที่ 4)
5.1 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 4)
5.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้่ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2562 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2563
5.1.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2562 20 ม.ค. 2562 19 ม.ค. 2563
5.2 ประกาศผลการทบทวน (ทบทวนครั้งที่ 4)
5.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป และผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริกที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2563 18 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2568
5.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดซิทริก ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com