รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สหภาพยุโรป, และ ไต้หวัน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สหภาพยุโรป, และ ไต้หวัน
CASE ID : AD1004

พิกัดศุลกากร : 7219.32.00.030 7219.33.00.030 7219.34.00.030 7219.35.00.030 7220.20.10.030 7220.20.90.030 7219.32.00.040 7219.33.00.040 7219.34.00.040 7219.35.00.040 7220.20.10.040 7220.20.90.040

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

รายละเอียดการยกเว้นตามบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2563

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1. ประเทศญี่ปุ่น                           

    1.1 JFE Steel Corporation เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 19.82 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.2 Nippon Kinzoku Co.,Ltd. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    1.3 รายอื่น ๆ  เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ

2. ไต้หวัน

    2.1 Chia Far Industrial Factory เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ

    2.2 รายอื่น ๆ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 33.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ

3. สาธารณรัฐเกาหลี เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50.99 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 18 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 17 ก.พ. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน 15 ก.พ. 2545
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2545 03 ส.ค. 2545 02 ธ.ค. 2545
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 21 ต.ค. 2545
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 3) 02 ธ.ค. 2545 01 ก.พ. 2546
1.2.4 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 03 ส.ค. 2545
1.2.5 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 13 มี.ค. 2546 12 มี.ค. 2551
1.2.6 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 01 เม.ย. 2546
1.2.7 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน พ.ศ. 2545 23 ส.ค. 2545
1.2.8 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 24 มี.ค. 2546
2 ประกาศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท NIPPON STEEL AND SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนอัตรา NIPPON พ.ศ.2547 18 พ.ย. 2547
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนอัตรา ของ NIPPON พ.ศ. 2548 01 พ.ย. 2548
2.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดผลการทบทวนของ NIPPON พ.ศ. 2548 15 พ.ย. 2548
3 ประกาศการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท CHIA FAR INDUSTIAL FACTORY ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ตามมาตรา 56 และมาตรา 60)
3.1 เปิดการทบทวน
3.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนอัตรา บ. CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ. 2548 04 ก.ค 2548
3.2 ประกาศผล
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการทบทวนของ CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ.2549 27 ก.ค 2549 12 มี.ค. 2546
3.2.2 ประกาศกรมฯ แสดงรายละเอียดของ CHIA FAR ไต้หวัน พ.ศ.2549 26 ก.ค 2549
4 ประกาศทบทวนความจำเป็น
4.1 ประกาศกรมฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ พ.ศ. 2551 12 มี.ค. 2551
4.1.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรียกหลักประกันอากรในระหว่างการทบทวนต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2551 02 เม.ย. 2551
4.2 ประกาศผลการทบทวน
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2552 19 มี.ค. 2546 18 มี.ค. 2557
4.2.2 ประกาศกรมฯ รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการทบทวนต่ออายุมาตรการ พ.ศ. 2552 08 เม.ย. 2552
5 ประกาศทบทวนความจำเป็น
5.1 ประกาศเปิดทบทวน
5.1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2552 17 ก.ค 2545
5.2 ประกาศผลการทบทวน
5.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ผลการพิจารณาทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2553 26 ก.พ. 2554 25 ม.ค. 2559
5.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนขอบเขตสินค้า พ.ศ. 2554 24 เม.ย. 2554
6 ประกาศทบทวนความจำเป็น
6.1 ประกาศเปิดทบทวน
6.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่องเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2557 18 มี.ค. 2554
6.1.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 19 มี.ค. 2557 18 มี.ค. 2558
6.1.3 แก้ไขคำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 17 ก.ย. 2557
6.1.4 แก้ไขคำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ.2557 20 ม.ค. 2558
6.2 ประกาศผลการทบทวน
6.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 26 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2563
6.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 26 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2563
6.2.3 แก้ไขคำผิด ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป้นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 18 มี.ค. 2558
7 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 24 ก.พ. 2563
7.1 เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 24 ก.พ. 2563
7.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2563 24 ก.พ. 2563
7.1.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2563 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2564
7.2 ผลการทบทวน
7.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป พ.ศ. 2564 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2569
7.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใช้ในการทบทวนฯ พ.ศ. 2564
7.2.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 22 พ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th