รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ฟทาลิกแอนด์ไฮไดรด์
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐอินเดีย, และ สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ฟทาลิกแอนด์ไฮไดรด์
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐอินเดีย, และ สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD1003

พิกัดศุลกากร : 2917.350.007

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไม่ใช้มาตรการ

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯเปิดการไต่สวน 15 ก.พ. 2545
1.2 ประกาศยุติการไต่สวน 06 ส.ค. 2546
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com